Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

nigen waaren, die deze voltrokkene ftraf, of eene gelykzoortige zeiven verdiend hadden, wanneer zy vermoeden, of wisten, dat hun ongehoorzaam beftaan den Rechter zeer wel bekend was, dat hy alleen uit langmoedigheid, en liefde hen dusver verfchconden, hunne heimelyke overtreedingen, niet aan het licht bragt, hen niet naar verdienste ftrafte, maar alleen vaderlyk waarfchuwde, en hen, ook door dit ftraf voorbeeld, het geen hy in anderen daarftelde, goedertieren tot berouw, en verbetering wilde opwekken, wat zouden zulke zondaaren by den fmartvollen dood van eenen hunner broederen, aan wien zy in zonden zoo gelyk zyn, dan boven wicn zy, alleen door de genade des hen verfchoonenden Konings, nog gefpaard worden, gevoelen? Draagen zy nog een menfchelyk hart in hunnen, boezem, hoe zullen zy dan door fchaamte vernederd worden, dat zy hunnen goeden Heer beleedigdigden, dien Heer, die met vaderlyke liefde voor zyne onderdaanen zorgt, die niet dan gedwongen .ftraft, die hunne overtreedingen tot hier toe met naamc-loos geduld voorby zag! Is hun gewisfe nog niet geheel verftokt, hoe zullen zy dan, vervuld met een leevendig berouw o^er hunne ondankbaarheid, met eene gevoelvolle verachting, en veraffchuwing van hun zinneloos gedrag, met een opregt voomeemen ter verbetering,

hun-

Sluiten