is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer van Jezus verzoeningsdood verklaard en verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 106 )

III. Hy is egter ook genadig, en verfchoont dien, die Hem om vergeeving bidt. <

IV. Maar Hy vergeeft niet, zonder openlyk zyne ftraföeffenende gerechtigheid te doen blyken. Het offerbloed moet, ten bewyze van zyne heiligheid, en gerechtigheid, worden uitgeflort.

V. Gevolgelyk is de zonde geheel affchuwelyk in het oog van God. Een waar Israëliër moet dezelve vlieden, en heilig zyn, gelyk God heilig is. Dit was de bedoeling, en de zin der zoenöfferanden.

Ik wil niet beweeren, dat elke Jood deze waarheden by ieder zoenoffer duidelyk indagt: de zinnelyke mensch bleef aan de uitwendige plegtigheden hangen. Dan niettegenftaande dit, liggen toch deze waarheden, voor eiken aandachtigen, in deze offerpleütigheid duidelyk opgewonden. Ook wierden 'er door deze ftaatelyke verrigting, in het hart, zelfs der eenvouwigften,zoodanige aandoeningen veroorzaakt, welken geheel gelyk zyn aan die, welken, uit de befchouwing der zoo even genoemde waarheden, in het gemoed van den verftandigften voordvloeiën. De zondaar naderde met vrees, en fchaamte het altaar; onderwierp zich der godlyke ftraf; ondervond de werking der godlyke gerechtigheid; ontlastte zynen boezem, door zyne handen op het hoofd des offerdiers

te