Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

■wys, dat 'er eene volkooraene bevryding van die onheilen, welken den zondaar, na dit leven, treffen zullen, waarlyk te verwachten is? — zegt niet de .Bybel-bet tegendeel? euwig , leven, euwige fyaf Matth. XXV. Daar het dan eens een groot aantal' menfchen, ter bevoordering van hunne euwi.-e zahgheid, niets meer zal kunnen baaten, of fchoon zy de fchrikkendfle bewyzen van Gods naauwkeurigfte ftrafgerechtigheid aanfchouwen, daar heeft God , reeds in de eerfte tyden der waereld, door dezoenöfferen, zulk een gedenkteeken van zyne gerechtigheid, gelyk ook van zyne liefde opgerigt: daar'heeft Hy, in het Middelaarslyden van zynen Zoon, het fterkst bewys gegeeven van zyne ftraföeffenende gerechtigheid, en tevens van zyne genade, ten einde Hy, daar door, redenlyke fchepfelen op aarde van het euwig verderf, verlosfln zoude. God gaf m de woestenyèn vanAn.ABiëNzeer veele vruchtbaare blyken van zyne wraaköeffenende gerechtigheid, zelfs aan het oproerige en weerfpannige Israël, dan Hy verordende, ten zeiven tyde, de zoenöfferanden, om daar door, den menfch, te herinneren aan dien dood welken hy verdiend had, cn hem te gdyk een mid' del aan de hand te geven ter ontkoming aan den vloek en het oordeel.. Even zoo bewees God, door ftrafgerechten, aan veeie volkeren, dat Hy rechtvaardig is. Dan ten duidelykfte, op de voor

het

Sluiten