Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 355 )

friet moedwillig wederftreeven, zoo verbeterd, en in zulk eenen ftaat gefteld worden, dat zy nu voordaan Go os bevelen, naar zynen wil, vervullen! Immers dit is het eerfte en voornaamfte doel, 't gene, in de vernedering van Gods zoon tot de plichten der menschheid, beoogd wierd. Hy toonde, door zyn voorbeeld, allerduidelykst, dat 'er, zonder gehoorzaamheid aan God, geene zaligheid te verwachten is; Hy verklaarde den mensch zyne verplichting, in derzelven geheelen omvang; Hy liet het navolgingwaardigfte voorbeeld der waereld na; Hy wierd, in de verzoekingen, welken Hy onderging, met onze zwakheden bekend, op dat Hy, als een barmhartig Hoogepriester, ons daar in zoude tot hulpe koomen; Hy bragt, in ftille gehoorzaamheid, het offer voor de zonden der waereld. Zoo wierd de grond gelegd, tot het gewigtige werk der verbetering des menschdoms! Zoo wierd het mogelyk, dat God aan milioenen menfchen, die ftrafwaardige zondaaren zyn, zyn genade bewyzen kon, en hen eindelyk in gindfche zaligheid inbrengen: daar zy, in volkoomene heiligheid, onfchuld, en gerechtigheid, Hem euwig dienen. Deze leer is dus eindelyk ook geene fchadelyke, noch der deugd nadeelige leer; gelyk men voorwendt. Immers de gehoorzaamheid van Christus was geenzins het middel, om ons van de verplichting tot gehoorzaamheid te bevryden; maar wel 2 z het

Sluiten