Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 FRANS VAN DER TRENK,

zoo lang op te houden, tot edoch het verdere

zal de onpartijdige lezer ligt raaden. Maar onze held, dacht geheel anders, hij waagde het niet, haar dergelijke aanbiedingen te doen,en vermijdde altijd zorgvuldig om het woord huwelijk tc noemen. Bloote vriendfchap was het flechts die hij van haar begeerde, en hij vergenoegde zich thans daar meede, haare gunst door duizend groote en kleine gedienstigheden geduurende de reize te behouden; hierin meende hij zich niet weinig bevestigt te hebben, daar hij het door zijn aanhoudend verzoek zoo ver bragt, dat zij hem de eere aandeedt hem op zijne te rug reize naar Weenen weder te vergezellen. Zijne aandoening groeide intusfehen, ongemerkt, bij iederen voetftap welke de postpaarden voorwaards gingen, en wij geloven geen fout in de rekenkunde te zullen maken, als wij zeggen, dat zij wel een millioen graaden fterker geworden was, toen hij zijne geliefde in Esfek verliet, dan toen hij met haar te Weenen de postchais befteeg.

Maar nu eerst, na dat hij zich van zijne geliefde hadt afgefcheurt, voelde hij al de onaangenaame gevolgen die eene fcheiding van dien aart na zich fleepr. De geheeie waereld hadt voor hem niets meer bekoorlijks in, en zoo fnel als de weg voor hem van Weenen naar Êsfek was heen gevlogen, zoo langduurig viel hem de voortzetting zijner reize. Moe verder hij zich vati zijn geliefd voorwerp verwijderde, hoe meer hij naar haare tegenwoordigheid verlangde, en de uuren, beltemt om haar weder te zien, fcheenen voor hem eeuwigheden. Eindelijk kwam hij te Leitfchau aan, en vondt zijn vader ten aanzien zijner

Sluiten