Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANDOEREN OVERSTEi .ï£>

Voorts bleef hem de zoete troost over, om nog een* maal op eene wettige wijze dat geene van haar te zullen erlangen, wat hem deugdzaame vrouwen zonder dat nimmer hadden willen toeftaan. Hoe gaarne hij zijn huwelijk verhaast of liever op het oogenblik voltrokken hadde, zocht echter mevrouw lestoch het zelve, daar den dood van haaren gemaal eerst zoo kortlings was voorgevallen, nog langer uit te ftellen, wijl zij het verkeerd oordeel der waereld vreesde, over eene handelwijze die zoo overvloedig wordt berispt, en echter, des niettegenftaande, zoo dikwijls wierdt nagevolgt, van de dame te Ephezen

af tot op ■ in alle hoeken der waereld zult

gij menfchen vinden, om deeze plaats naar uw believen aantevullen. Nauwlijks waren zij Weenen op twee dagreizen na genaden, als hen een boode ontmoette, die, nevens andere zaaken voor Ongarijen, ook eenen brief aan onzen held meede bragt, waarin hem bevolen wierdt zoo fpoedig mogelijk met zijne Pandoeren naar Beijeren op te breken, wijl de vijanden dreigden, dit jaar vroeger dan voorheen, deri veldtocht te zullen openen. Hoe groot ook de liefde over onzen held haare hee/fchappij mogt voeren, was zij echter de eeniglïe gebicderes zijnes harte niet, daar de eergierigheid in hem haaren zeetel behielt. Hij nam alzoo van deezen hem opgedragenen last gelegenheid, mevrouw lestoch ernstig te verzoeken , om het huwelijk te verhaasten, en flaagdé daar in tegen alle vermoeden, zoo gelukkig, dat zij zelve den dag haarer aankomfte te Weenen daar toe vast (lelde, zonder verdere voorwaarden of twijfelingen aantevoerem Hoe nader zij bij de hoofdftad B % kwa<

Sluiten