Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VUUR DER SCHAAPEN, ENZ.

Tarnen, naar het onderfcheid der epizootiëti, vertoonen.

Wanneer alle de bovenftaande, meest verfchillende, foorten der, in deeze ziekte, bykomende toevallen, by 't zelfde beest aanwezig zyn mogten, zoo konde zekerlyk de ziekte veel overeenkomst hebben met de, in de jaaren 1745 en 1771 , in de zeven Vereenigde Nederlanden, en op andere plaatfen, geheerscht hebbende Veepest; maar't onderfcheid, dat, zelfs by de toevallen deezer twee ziekten, plaats heeft, en de aanwezendheid of 't gemis van de eene en andere omftandigheid, tot het begrip onzer ziekte behoorende, is genoeg ter overtuiging, dat het de Veepest niet zyn kan; want, offchoon in 't venyn, en 't louvet, even gelyk in de Veepest, van 't begin der ziekte af, een hoest gehoord word, zoo vind men die , in de overige gevallen van 't vuur, in 't geheel niet, of flechts in een' zeer ligten graad, korten tyd voor den dood. Ook kan de ziekte en de oorzaak van den hoest, by de aanwezigheid van uiterlyke gezwellen aan de borst, zoo weinig miskend worden, als deeze zig, by eenige opmerkzaamheid, met het avant-coeur, of 'theete borstgezwel, niet ligt laat verwisfelen , hoewel, volgens Adami (*), onze ziekte van de Franfche Paardendoctors ook avant-coeur genoemd word.

Niet

(*) 1. c. pag. 64.

B 5

Sluiten