Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n VOORREDEN.

Een ieder, die weet dat zonder eenige infpannln* het leezen altoos gebrekkig is, zal dan ook ligtelyk bigrypen dat dezelve in V byzonder by het leezen van huxham's proeven om meer dan eene rede gevorderd wordt; Men vindt hier niet eene ftender-prak* tyk , of opflapeling van recepten, daar men by den tast één uitneemen, en by geluk éénen Lyder mede helpen kan, tegen veelen, die men door eene ververkeerde toepasfmg van het voorgefchreev ene den dood veroor zaake; De ziekten worden in haar en aart befchouiüd, het oordeel van elk verftandig lezer opgeklaard* en zyne hand inhetvcorfchryven wysfelyk geleid,nietflaaffch gedwongen. De Heer huxham beeft met rede goed gevonden weinige Recepten te geeven, want,gelyk de groote hivpocrates zegt, hydie de ziekte kent,weet ook zvat gepast isom dezelve te geneezen. ——• Als een Geneesheer weet, of ''er prikkelende of rustverwekkende, ver/lappende of faamentrekkende, verdunnende of verdikkende middelen noodig zyn, kan hy niet zeer verlegen flaan hoe de bepaalde medicynen te vinden in den grooten voorraad van allerhande middelen, waarvan wy thans zulk een overvloed hebben. — Hy heeft

flegts eenige weinigen van de kragtigfte uit elk foort uit te kiezen, enzigdaar toe te Sepaalen, zonder die oneindige menigte door te hopen, daar de meesten zo veel zin in hebben, en daar de meesten in verdwaalen.

Als een Geneesheer dus tewerke gaat, als hy de kragten en uitwerkzelen der Geneesmiddelen weet, en zig daar by houdt, zal hy welhaast de toevallen der ziekte van die, welke door de Geneesmiddelen veroorzaakt zyn, weeten te onderfcheiden, hetwelk dikwils van geen gering belang is.

Men ziet in depraktykvan zommige Geneesheer en, en zelfs in de openbaar e Schriften van anderen, zulk eene verwarring,zulk een moesmasvan ftrydige middelen,in het zelf de Recipeby malkanderen fanfen,dat Efculaap of Apollo zelf verlegen zouden ftaa<i, om het oogmerk te gisfen, 't welk daar mede bedoeld

ma-

Sluiten