Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 27 >

Bij gelegenheid, dat ik, onder anderen, ook deze plicht mijne lieve kleinen zocht aan te prijzen, verhaalde ik hun de volgende gefchiedenis, die hun» aan de eene zijde, het Hechte en verfoeilijke en tevens de onaangenaame gevolgen van onverfchilligheid omtrend broeders en zusters leeren, maar tevens, aan de andere zijde hun toonen zou, hoe zalig en gelukkig hij is, die anderen gelukkig maakt. — Ik wil u dezelve hier insgelijks mededeelen — 't is eene waare gefchiedenis! —

Georg cornisch, een geboren Engclschman, hadt reeds verfcheiden reizen, als matroos en als Huurman, naar Oost-Indiën gedaan, teen hij eindelijk kapitein wierd op een oostïndisch fchip. Verfcheiden jaaren bragt hij door in dat gewest, vaarende van de eene haven der Engelfche Oostrridifchc Compagnie naar de anderen. —

Reeds bereikte hij den ouderdom van omtrend vijftig Jaaren, en nog was hij niet te rug gekeerd in 't Vaderland. — Men hadt hem, in dat Land, voornaamlijk gehouden , om dat hij vrij kundig was in den handel,'waarom men zich, veelal, van hem bediende, tot den inkoop der goederen. Bij dit werk hadt hij zich een' zeer goed vermogen verworven, — offchoon hij, over het geheel, een eerlijken inborst hadt, en zich niet wilde verrijken, op eene onregtvaardige wijze. — Na zo veele Jaaren buiten 'sLands omgezworven te fiTebben, zou men denken, dat hij D 2 het

Sluiten