Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN APOLLO. s3 De dwazen voor een wyl als waar"t door kunst verrasfchen, 't Stort' weêr ten afgrond, waar zyn aanzyn uit begonl Slechts voor een korte poos bedekt een wolk de zon. uipollo vaart weder op.

CHOOR, tof zy Febus in den hoogen!

Lof zy zyne onfchatbre gunst t Zy blinkt uit voor aller oogent

Lof den vader onzer kunst! Laat ons, in het ftof gebogen, Juigchend zynen lof verhoogen I

't Hartverrukkendst maatgeluid

Drukk' hem onzen eerbied uit! Allen knielen, terwyl Jpol verdwynt.

Einde van de tweede afdeeling.

DER-

Sluiten