Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WISKUNDIGE VERHANDELINGEN,bnz. 235

Om»den eerften diagonaal te vullen, moet men in ieder perk de twee letteren der aanwyzers plaatfen , welke daar mede overkomen; zyn vervolg it Art. 38.

Als het Vierkant oneven is,moet men de plaatfen, waar in geen middenfte ftaan, vullen ; en zo eene middenfte in de plaats van eene overëenkomftige toegevoegde gevonden wordt, moet men deeze overëenkomftige, volgens Aru 28, in haar toegevoegd middenst perk plaatfen.

Wy tekenen in de voorgaande Vierkanten en ia het volgende de letteren van de eerfte diagonaals toe» gevoegde en haar vervolg met Romeinfche letteren.

50. Vult den tweeden diagonaal met eerfte letteren en haar vervolg.

Als twee overëenkomftige eerfte Ietteren de zelfde aanwyzers hebben, zullen haare toegevoegden twee perken van den tweeden diagonaal gevuld hebben,

en in de onëvene Vierkacten kunnen 'er Mf. in andere perkon zyn; doch ftelt in de ledige perken de eerfte letteren overëenkornftig met die van den eerften diagonaal, of met die der aanwyzers: men kan, dezelve door gelyk vormigheid in de groote Vierkanten ftellen, het vervolg is desgelyks Art. 38, en in het Vierkant van 4 en 5, Art. 41.

5r. Vult den tweeden diagonaal met tweede letteren en haar vervolg.

Als de overëenkomftige tweede letteren de zelfde aanwyzers hebben, zullen in den tweeden diagonaal perken met tweede letteren gevuld zyn , en in de

onëvene Vierkanten kunnen n*. in andere perken zyn.

Als twee eerfte en twee tweede Ietteren de zelfde aanwyzers in eene verfcbilleDde orde hebben., naame)yk de eenen de zelfde letter pofiiif en negwif, en do anderen alle beide negatif, ot alle beide pofitif, moec men Art 42 in acht necnien. In de overige'perken, die als in Art. 50 gemaakt zyn, zyn het vervolg Art» 38, 42 en 43.

Wy

Sluiten