Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a36 MENGELWERK van

Wy tekenen de letteren van den tweeden diagonaal en haar vervolg met curcyffche letteren , met een punt aan de rechter zyde.

54. Vergezelt de Middenften M , n en haar vervolg , volgens Art. 45, 40"» 4a en 43. Het Vierkant zal gemaklyker zyn, als men M, M, tl, n in de vier perken 'der Vierhoeken plaatst; en nog meer als men ze alle m de beide diagonaalen ftelt. Deeze letteren zullen met een punt boven dezelve geplaatst getekend worden.

53. In de onëvenlyk evene , en onëvenlyk onëvene Vierkanten , vult men ten minften een maal door gelykvormigheid ieder paar toegevoegde Verticaalen van twee direSle eerfte letteren, naamlyk om verzekerd te zyn van twee directe tweede letteren by overéénkomst te kunnen ptaatfen: men kan zich daar van onthouden in de Verticaalen, waar in MM»nde overftaande perken eens Vierhoeks vervullen, en wanneer de direBe middenften overëenkorastig zyn me: die, welke de middenften M of n, volgens Art. 45, vergezellen.

Wy zullen de gelykvormige direfte eerfte letteren ieder met twee punten , daar boven geplaatst, tekenen.

54. Vult de eerfte horizontaale Ryen met eerfle let' teren en haar gevolg; en g?at tot dat einde voort met in iedere Ry de zelfde groote en kleine letter te plaatfen, zulks dat 'er van beiden even veel zyn»

Deeze fchikking van kleine en groote letteren is zodanig, dat de direÜen by gelykvormigheid,die wy met twee punten zullen tekenen, ftaan, of by overeenkomst, die wy met een accent zullen tekenen. In de evenlyk evene of onëvenlyk evene Vierkanten, kan men alle de direften by gelykvormigheid plaatfen. Het vervolg is Art. 38 , om de tweede horizontaale toegevoegde Ryën te vullen.

55. Puit de vierhoeken, waar van de diretlen, volgens Art. 43 , overëenkornftig zjn, met tweede letteren , en tot dat einde moet men de letteren met

ac»

Sluiten