is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10*8

Christelyke

een rein har ie en eenen vasten geest, zynde eea gedeelte voor het geheel genomen, het hart en de geest, (dat is) de ziel voor den geheelen mensch, terwyl ons daar meede geleert word, hoe de mensch in deezen Haat-, niet alleen uilmaar ook inwendig,door nieuwe en fteeds duurendegeestelyke neigingen , aandoeningen, en oogmerken, Gode geheiligd is, en geheiligd leefc. V. Hoe verder ?

A. Rom. VI. vs. 4. 2 Cor. V. vs. 17. en Eph.IV. vs. 24. word deeze ftaat genaamd,een nieuw leven, een nieuw fchepfel en een nieuwe mensch: wordende hierdooraangeduidj.dat de mensch, die tot deezen ftaat is overgebragt, geheel en al naar ziel en lighaam, in al derzelver vermogens en deelen vernieuwd is, en vernieuwd blyft, zo dat dat woord 2 Cor. V. vs. 17. in volle kragt, als dan waarheid is, het oude is voorbygegaan en het is al nieuw geworden, V. Hoe nog meer ?

A. Eph. IV. vs. 18. heet deeze ftaat een leven Gods, hoedanig dezelve in meer dan een opzigt kan genoemd worden, daar ze een leven jnfluitjhet welk van God bevoolen,en van God zeiven verwekt is — een leven , dat met Gods wil niet alleen,maar ook met Gods wezen overeenkomt, en naar 2 Pet. L vs. 4, der Goddelyke natuure gelykvormïg is, en zich gelykvormig betoont — een leven eindelyk,dat zo wel in God eindigt, als het van Hem verwekt is, en

on-r