Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23° Chriftelyke

goede gefteldheid nog mist, daar op te doen

verlieven, om hem , die er aanvangelyk

meede ingecoomen werd, in zynen yver daar toe te meer op te wekken, en eindelyk hun, die dezelve reeds deelagtig zyn, by hun uitneemend groot voorrecht te bepaalen, en daar door tot dankbaarheid voor God op te leiden.

V. Wat noemt men Foortreffelyk?

A. Dat geen, het welk zodanig geftelt of ingericht is, dat het op de eerste befchouwing, of overdenking, de aandagt naar zich trekt, en eene zeekere hoogachting verwekt in het oog of harte van anderen.

V. Is het alzo met des menfchen zedelyk goede gefteldheid geleegen ?

A. Zeker: gelyk dit uit het reeds daar van gezegde aanvangelyk blykbaar is.

V. Hoe blykt dit nader?

A. In het gemeen uit die heerlyke benaamingen en zinbeelden, waar onder van dezelve in de H. Schrift gefprooken word.

V. Hoe word de geeftelyke mensch daar in al genoemt?

A. Een Kind des lichts, Luc. XVI. vs. 8. om dat hem een byzonder licht in geeftelyke zaaken gegeeven is, en hy wandelen mag in het licht van Gods aangezigt.

V. Hoe vervolgens?

A. Hy word genoemt een Kind Gods, Joh* I. vs. 12. van wegens de naauwe betrekking,

wel-

Sluiten