is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zedenleer. XXXII. Hoofdstuk. 437

en bemoediging in zulk een geval zoveel meer wezenlyke (tukken zyn, als 't zelve meer gewigtigen benaauwend is.

V. is het ook pligtmatig, dat men den naasten na zynen dot ! in liefderyke gedagtenis ftelle ?

A. Zeker: ftierf de liefde tot den naaften met zynen dood, zo was alle vorige liefde te recht verdacht, en pleegde men hier door eene groote onreehtvaerdigheid tegen den naaften en de zynen, die beide er groot belang by hebben, dat men (zo veel mogelyk) deszelvs gedagtenis in zegeninge houde.

V. Is het gebed voor den naaften ook een wezenlyk (tuk?

A. Ja : dit is het wezenlykfte deel van de gemeenfchap der heiligen, van God ernftig geboden , en 't belang van den naaften byzonder bevorderende: terwyl 't tegengeftelde de grootfte liefdeloosheid influit.

V. Is de waarheid ook iets wezenlvks?

A. Zo bedriegejyk en verderffelyk de leugen en het bedrog is, zo beminnelyk en voordeelig is de waarheid: hy die deeze betracht volbrengt Godswil, bevordert Gods Eer, bevestigt zyn geluk, bewerkt het heil van den naalten en dat der geheele m°nfchelyke zamenleeving.

V. Is de ftichting ook een wezenlyk (tuk?

A. Ja: hy die leeft zo, dat andere op de deugd verheft of daar in verder beveftigt worden, eert God, volgt de voetftappen van den Ee 3 Ver-