Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 Geschiedenis der

ge maate van overleg'en van rede, welke hem ten deel gevallen is, fluit byna alle mogelykheid van zulke famengeftelde gezindheden uit. Eenezoo heldere, zooveel bevattendedenkwyzeverëischt eene zeer aanmerklyke verhooging der Zielsvermogens.

In plaats van deeze twee regelen kunnen wy, een dierbaar gevoel van vergenoegen by liet vergenoegen van anderen, of van medevreugde, en van droefheid by de droefheid van anderen, of van medelyden, als eene gronddrift der Menfchelyke Ziel, als de bron van alle gezellige aandoeningen, als het eerfte zaadje van zedelyk gevoel, en als de eerfte bloei der M'-nfchelykheid aannemen.

Het voorbeeld van eens anders blydfchap en vreugde ftelt de Ziel zonder haare byzondere keuze, als zy van andere oogmerken en tegenftrydige aandoeningen niet beheerscht word, in eene aangenaame beweging. De ellende en het lyden, waar van zy getuige is, ftremt in tegendeel natuurlyker wyze den loep van haare werkzaamheid , indien niet fterker voorftellingen dien onderhouden en bevorderen. Het onrecht en geweld, welke een fterker aan eenen zwakkeren toebrengt, verwekken altyd by eenen derden een onöverlegd ongenoegen, en brengen in hem het befluit te wege, om den lydendenhuipe te bewyzen, of ten minsten den wenseh, dat een ander hem die bewyzen mogt. Een opmerkzaam waarnemer zal alle deeze weldaadige aandoeningen reeds by zeer jonge kinderen in alle haare fterkte bemerken,

Dan

Sluiten