Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschheid; III. BOEK. 241

<fë Vrouwsperzoonen eer tot redelyke bezigheden ryp worden, dan de Mannen. De gefteldheid haa» rer ligchaamen is altyd teerder, en de aandoenlykheid van haare Zielen grooter. Elk voorwerp maakt op haar een'fchielyken en levendigen indruk. Zy zyn daaröm niet alleen oneindig beter opgelegd tot navolging; maar nemen ook de hoedanigheid en betrekking der dingen veel ligter en veel greetiger waar; haar geheugen bewaart ze veel beter; zy vergelyken ze veel fchielyker, en zy trekken met veel grooter vaardigheid , algemeene denkbeelden en (tellingen uit haare waarnemingen. Zy zyn veel gefchikter, om van de eene bezigheid tot de andere over te gaan ; het eene gebruik met het andere te verwisfelen; en elke waare of fchynbaare verbetering, die zich aan haaren Geest aanbied, aan te grypen. De Mannen, inzonderheid onder ruwe en onbefchaafdeiVaziïB, bezitten deeze voordeden op zyn meest in hunne jeugd ; en hoe nader een Volk is aan de Barbaarsheid , des te vroeger gaat by zyne byzondere leden de bekwaamheid toe

na¬

dat de Vrouwsperzoonen by de Negers meer verftand hebben, dan de Mannen. Hifi. gén. des Voyages. L. VIII. p. 32. En zoude er wel ééne Natie zyn, daar hec met de zaak niet op deeze wyze geleegen was? Zeer zelden zal er een Huisgezin gevonden worden, in het welk niet aan het Vrouwlyk gedeelte het voorrecht boven het Mannclyke toekomt-

Q

Sluiten