is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 55

eene menigte van waarheden en dwaalingen, waar van de Jaarboeken der Wereld vol zyn, overlevert. De Schryfkunst is, in den aanvange, niets anders geweest, dan eene afbeelding van zigtbaare voorwerpen. Om een Boom aan te duiden, tekende men een Boom, en tot het verbeelden van iets, uit de zamenvoeging van verfcheide dingen beftaande, was het noodig, een dergelyk aantal van beeldtenisfen zamen te voegen. Deeze bepaalde wyze van doen kon van geen grooten dienst weezen. Dezelve moest verkort , eenvoudiger gemaakt worden, het was noodig tekens te verzinnen , die de beweegingen der Ziele en de werkingen van den geest te kennen gaven; eindelyk ook tekens, gemeen aan verfcheide voorwerpen. Dit waren de Beeldfpraakige Schryftekens; en langen tyd kende men geene andere Schryfkunst. En de Egyptifche Priesters behielden deeze, zelfs naa de uitvinding der Letteren, om dus hunne Weetenfchap voor 't oog des Gemeens te kunnen verbergen.

Niets is, in den eerften opflage, eenvoudiger, doch niets met de daad vernuftiger dan deeze uitvinding der Letteren. Een klein aantal Tekens, eiken Klinker en Medeklinker afzonderlyk verbeeldende, drukt, zonder moeite, alle denkbeelden uit, en ftelt, in een zeer klein beftek, duidelyk voor, 't geen een ontelbaare menigte van Beeldfpraakige Figuuren, met eenen grooten ommeliag, niet dan verward en duister, zou hebben kunnen overleveren. Het tydperk der uitvindinge, zo hoog klimt derzelver D 4 oud-

DE EGYPTENAARS.

BeeWfpmkige Schryftekens.

Letters van 'c A, B.