is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE (JR1KKEN.

Alexander neemt Tarfus in.

Zyne Ziekteen fterkte van geest.

38 ALGEMEENE

't welk 'er overig was om het onweer van Perfie te verwyderen, verwerpen.

Reeds was Klein-Afie te onder gebragt, fchoon mem non, in eigen perfoon, Miletus en Halicarnasfus verdeedigd hadt. Alexander deedt het grootfte gedeelte van de Vloot te rug keeren; 't zy om dat het onderhouden van dezelve te kostbaar viel, 't zy om dus zyne Soldaaten te noodzaaken, te overwinnen of te fneuvelen. Zyne fchielyk op elkander volgende zegepraalen billyken deeze ftoutmoedigheid. Van Capadocie na Tarfus trekkende, maakte hy zich meester van de Engte van Cilicie, welke de Vyand verliet, zonder hem te durven afwagten. Hy kreeg de Rykdommen van Tarfus in handen; tydig genoeg die Stad bereikende, eer ze door den brand, dien de Perfen daarin geftigt hadden, verteerd was.

Hier is het dat alexander, gansch vermoeid, en fterk zweetende, zich in de Rivier Cydnus gebaad hebbende, eene zwaare Ziekte kreeg, van welke hy genas, door den Raad zyns Geneesheers,philippus,te volgen. Parmenio hadt hem, door eenen Brieve, doen weeten, dat deeze Geneesheer omgekogt was om hem te vergeeven. Het overgebriefde berigt hadt wel geen grond; doch was genoeg om den Koning in de grootfte ongerustheid te brengen. Hy geeft den Brief aan philippus te leezen; en drinkt, op 't eigen oogenbiik, den Drank, hem door den Geneesheer toegereikt; die, den Brief geleezen hebbende, verklaarde:/£ verzoek alleen, dat gy u zeiven gerust fielt; uwe

ge-