Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%s Geschiedenis der

fteeds meer toe, naar mate de voorwerpen Vermenigvuldigden, welke hunne begcertens konden gaande maken. De vermeerderde en verhoogde aangenaamheden des levens, zelfs de grootere gezelligheid gaven voedzel en aanleiding tot allerhande nieuwe buitenfporigheden. Onder vele Gedachten , die by elkander woonden , vermeerderden derhal ven dewanördens; nadien de Menfchen hunne grootheid en waarde in het bezit van goederen ftelden, zonder dat zy, het recht van verkryging pf het gebruik van dezelve in aanmerking namen. .

De Naar-yver en Hoogmoed werden door den overvloed des eenen,-en het gebrek des anderen vermeerderd. Haat, nijd, tweedragt, de natuurlyke gevolgen deezer hartstochten, wiesfen te gelyk met dezelven aan. Noch grooter gebreken ontftonden er, en als inwendige tweefpalt zulke kleine Gezelfchappen niet verftoorde , dan deeden het Wilde Nabuuren (*), welke door geweld wilden verkrijgen, hetgeen zy niet vermogend waren, door vlyt en bekwaamheden te bekomen.

(*) Inilium hitjusmodi injutïarum fecernnt niminim montaui, qui aim fterile folnm colerent, & patica pojfderent , aliena concupivcrunt. sllii dum forum injurias ié-, fendunt, ipfiquoque tiecefario a fuorum operum curatiom abfiram pro agricultura militiam tractavcre. Qtto factum eft, ut terra neglecta bonorum fuorum ferax efe defineret 6? a latronibus habitarctur. Strabo L. \\\.'p. 162. fq.

Sluiten