is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der menschheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Geschiedenis Der

Gelyk de groote Mannen, welke door Volksplegtigheden, door Kampfpeelen en door andere zodaanige inftcllingen de Grieken uit de Barbaarsheid gehaald hadden, Helden wyze Vorsten Turnoyfpeelen, Ridderlpeelen, Plegtigheden in. Zy fchreven daar by wetten en fchikkingen voor (*), welkezagtcre en edelere gevoelens in deZielen moesten planten. Maar dit alles deed' lang nauwelyks het uitwendige aan; het drong niet door tot in het binnenfte der gemoederen.

De Ridderfchap intusfchen werd allengs de bezigheid, het vergenoegen en de eer der edele Zielen. Gelyk aan de Helden der Oudheid, namen moedige Ridders de verdediging der lydende Onfchuld en der vervolgde Schoonheid op zich. In dat grootmoedig Beroep doorreisden zy de Landen, en zochten die Monfters op , welke de zekerheid en rust der Volken beftreden. De genegenheid tot het wonderbaare, het bygeloof en tedere eerbied voor de fchoone Sexe, gaven aan deeze Levcnswyze byzondere bekoorlykheden en eene ver-

ëerings-

(*) Schoon eene gezonde oordeelkunde, die wetten der Turnoyfpelen voor onecht verklaart, welke Rixner , Munster en andere aan Hendrik den Vogelaar toefchryven, zo is echter uit deeze vervalschte overleveringen te befluiren , dat er wezenlyk wetten voor handen geweest zyn, welke onredelyke , door zekere ondeugden en misdryveti bcfmette, Lieden, van zulke plegtigheden uitfloten.