Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e40 Geschiedenis der

oneindig gewicht der Monarchie moeten verdrukt worden, indien zy even buigzaam, even vreedzaam geweest waren , als de Oosterlingen; indien de overweegende flerkte van hunne zinnelyke aandoeningen hen, gelyk deeze, aan het genot van het tegenwoordige vast gemaakt; indien de Natuur in hunne ruwe Landen hun Hof genoeg , om hunne onrustige en veranderlyke neigingen te bevreedïgen, had aangebooden. Dan, van eene tomelooze Inbeelding overheerscht; altyd van vuurige Hartstochten omgevoerd; altyd van de Barbaarfche denkbeelden van Overwinning alleen bezield; altyd uitgelaten en losbandig, gelyk eene beftendige Krygsniagt zonder Soldy, zonder Order en zonder Krygstucht, werden zy by hunne onmiddelyke af hanglvkheid van den Monarch altyd uitgelatener, onrustiger en roekcloozer. Dus bewaarden Stoutheid, Armoede en Ongebondenheid hen voor eene geheele Slaverny, en dus ontwikkelde deeze min onedele foort van Dienstbaarheid, de kostbaare zaden van Vryheid en verbetering.

Gelyk in de oude Gemeenebesten de gunst des Volks, zo werd in deeze Ryken de genegenheid van den Vorst, de groote dryfveer der handelingen; eene zeer magtige dryfveer, zoo lang de Vorst Eer, Aanzien en Rykdommen fchenken , maar zeer zwak, zoo dra hy niet meer Genade, Waardigheden en Leenen kon uitdeelen. Dus waren Eerzugt en Eigenbaat de dryfveeren van eene buitenfpoorige neiging tot oorlogen en tot overwinnen* Dus

werd

Sluiten