is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 339

Hofrien.de fchuldig waren aan den moord van pertinax, vorderde hy ter ftraffe; hy dankte alle de overigen af, en verbandde ze voor altoos uit Rome: dewyl zy het Ryk, tot een eeuwige fchande des Romeinfchen Naams, te koop geveild, en didius, den Kooper, lafhartig verraaden hadden. Hy koos uit zyne Legioenen de beste Soldaaten , om 'er eene nieuwe Hofbende van te maaken. Verftandige handel, bovenal wanneer men het bederf der andere Krygslieden daar door hadt kunnen ontwortelen. Wy zullen, in de Hedendaagfche Gefchiedenisfe, zien, hoe verfcheide Vorften, door dus eene ftoute daad van gezagbetooning, zich op den throon vestigden.

De Keizer deedt zyne intrede aan 't hoofd van omtrent zestig duizend Man, ging na den Raad, gaf rekenfchap van zyn gehouden gedrag, beloofde eene billyke en gemaatigde j Regeering, en betuigde, met eede, het leeven der Raadsheeren dierbaar te zullen houden. Zelfs wilde hy, door een Raadsbefluit, vastgefteld hebben, dat het hem niet zou vryftaan, een der Raadsheeren om te brengen ,■ zonder toeftemming van den Raad, en dat hy, dit bcftuit overtreedende, daar op voor een vyand van den Staat zou verklaard worden. Maar zo de beginzels van ejgendunklyke magt, of willekeurige regeering, nog geen wortels gefchooten hadden, zou het zwaard den Opperheerfcher zeer gereed meester van de Wetten gemaakt en daar boven verheven hebben. Se verus bezoedelde zich, ftaande zyne Regeering., Y 2 met

DB ROMEINEN.

Ty zweert, ;een Raadsïeer te zulen ombren;en ; doch loudt zyn voord niet.