is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE

JtOMEIMEN.

Oordeel over deezen Vorst.

46 ALGEMEENE was. Behalven dit is het allen, die eenige bedreevenheid bezitten in de denk- en handelwyze der Christenen ten dien tyde, te overbekend, dat veelen toen, met voordagt, den Doop verfchooven tot het einde des leevens, om dus, geheel onbefmet, dit tydelyke met het eeuwige te verwisfelen ; de Doop reinigde, huns agtens, den geheelen Mensch, en wischte alle vlekken ten eenemaal uit. Dat constantinus dusdanige denkbeelden koesterde, toonen deeze woorden van eusebius. ., De Keizer geloofde vastlyk, „ dat alles wat hy uit menrchlykheid gezon„ digd hadt, door de kragt der verborgene ,, woorden, en het heilzaam waschbad, ge„ heellyk zou worden uitgewischt". By dit denkbeeld kwam nog een ander, 't welk ten dien dage niet min medewrogt,om den Doop zo lang mogelykteverfchuiven. De Leeraars, naamlyk, fchreeven den zodanigen, die, naa den Doop, zich op nieuw met wandaaden bezoedelden, eene langduurige boetedoening voor; dewyl deeensgewasfchenen engezuiverden zeer bezwaarlyk, als zy op nieuw misdryven pleegden, zondvergiffenis van god verwierven. — Hy ftelde zyn uiterften wil in handen van den Ariaanfchen Priester, zyn vertrouweling, en ftierf, naa eene Regeering van dertig jaaren, te Nicomedie. Men heeft, in veele Kerken, hem als een Heilig geëerd. De Grieken en Moskoviters houden nog een Feest te zyner gedagtenisfe, op den één-en twintigften van May.

Hoe veel lofs constantinus de groote óók verdiene, wegens de vastftel-

lin-