Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

KOMEINEN.

Verdraagzaamheid

Van VALENTINIANUS.

Hy zendt de valschlyk zo genaamde Wysgeeren weg.

Tiy eert en

bedwingt de Geestlyken.

iiö ALGEMEENE

flaan tot het beletten der Knevelaaryen; dikwyls drukkender voor het Volk dan de opgelegde fchattingen zelve.

Zyne handel wyze, omtrent den Godsdienst, werd door Voorzigtigheid geregeld. Schoon een Christen, en een Voorftander der Nicefche Geloof sbelydenisfe, duldde hy het handhaaven van den Heidenfchen Godsdienst; onmogelyk te verbannen, zonder de grootfte opfchuddingen te verwekken. Hy liet de Priesters der Afgoden hunne voorregten niet alleen behouden, maar beloofde zelfs vergeldingen aan de zodanigen, die zich wyslyk gedroegen : het Altaar der overwinninge, den Romeinen zo dierbaar, raakte hy niet aan. — Wat de Wysgeeren betreft, onder j ulianus zo verbaazend vermenigvuldigd, hy geboodt dat de zodanigen wier bedryven niet aan hunnen naam beantwoordden, na hunne landen zouden wederkeeren, „ de„ wyl", gelyk hy zich liet hooren, ,, het „ fchandelyk is, dat Mannen, die pochten" ,, boven de nukken en flagen der Fortuine „ verheeven te weezen, geen moeds genoeg „ bezaten, om, met hunne Medeburgeren, „ den last der openbaare bedieningen te „ draagen".

Valentinianus hieldt het voor een vasten regel, zich met geene Godgeleerde Gefchilftukken te bemoeien; hy liet het Leerftellige den Bisfchoppen over, en bemoeide zich alleen met het geen de openbaare rust der Maatfchappye betrof. Deedt hy hilarius van Poitiers uit Milaan vertrekken, het was ter oorzaake van de onlusten, door

den

Sluiten