Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 117

den yver diens Mans verwekt tegen den Bisfchop dier Stad, van Ariaanery befchuldigd. ■— Anderzins met eerbied voor de Bisfchop. Jyke waardigheid vervuld, verzette hy zich tegen de baatzugtige Geestlyken en Monniken; hun verbiedende de Huizen der Weduwen en Weezen fteeds te bezoeken, om dezelve op te eeten; ook verklaarde hy de gaven door Vrouwen hun gedaan, onder voorwendzel van Godsvrugt, ja zelfs haare maakingen by uiterfte willen aan de Kerk , verbeurt , en vervallen aan 's Lands Schatkiste. Hy wilde op denzelfden voet als constantinus, dat 'er geenen, die bevoegd waren om openbaare Ampten te bekleeden, onder de Geestlyken zouden worden aangenomen. Door het aanwenden van wyze voorzorgen, zou men, van den beginne af, de droeve, noodzaakfykheid van zodanige Wetten hebben kunnen voorkomen.

Onder zulk een Ryksbeftuur fcheenen de gefchillen over den Godsdienst uhgedoofd, en de Regtzinnigheid won veel velds. Valens, in tegendeel, door eudoxios, Bisfchop van Conftantinopole. en Hoofd der Ariaanen, gedoopt, en by den doop, gelyk men wil, genoodzaakt te zweeren, dathy, tot zynen dood toe, de Leer van arius zou aankleeven, en allen die zich daar tegen verzetten , als vyanden der waarheid aanzien, hieldt dien eed niet dan te ftreng, door het vervolgen der Regtzinnigen, zonder nogthans dien Aanhang vast te kunnen vestigen.

Volgens eene pryslyke inftelling van beide de Keizeren, werden, in elke Stad, onH 3 der

DE ROMEINEN.

Vernietigt de giften aan de Geestlyken en Monniken , door Vrouwen gedaan.

De Kerk in 't Westen in rus:, in 't Oosten in onrust.

De Verdeedigers in de Steden aangefteld.

Sluiten