Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 119

ook de Bewaarders van fchimp- en fchotfchriften, ter doodftraffe verweezen werden.

Hoewel procopius verftands noch : moeds genoeg bezat tot groote onderneemin- : gen , ving hy egter, met een fchrikverwekkend geluk, zynen opftand aan. Door eenige omgekogte benden voor Augustus uitgeroepen , werd hy , zonder moeite , meester van Conftantinopole en Thracie. Hy bemagtigde zelfs Cyricum, de Hoofdftad van den Hellefpont; doch werd , in 't volgend Jaar, verraaden door zyne Veldheeren, wier goede dienften hy zich onwaardig gemaakt hadt. Hy kreeg in Phrygie de nederlaage, werd gevat en den Keizer overgeleverd, die hem terftond het hoofd liet afilaan, en het na valentinianus, toen in Gallie, zondt.

Valentinianus kwam zynen Broeder niet te hulpe: de Alemannen gaven zyne heirkragt handen vol werks. Jovinus, een uitmuntend Veldheer, tegen deeze Barbaaren optrekkende, tastte dezelve, daar ze in verfcheide lichaamen verdeeld waren , aan; behaalde op hun drie overwinningen , en leerde ze de grensfeheidingen ontzien. Een Koning deezes Volks werd, op eene ontmenschte wj'ze, door de Soldaaten opgehangen. Jovinus zou deswegen den Overften geftraft hebben , indien de Soldaaten zelve 'er zich niet tegen verzet, en verklaard hadden, dat zy alleen aan dien moord fchuldig ftonden.

Veelvuldige fchendaaden bezoedelden verli 4 vol-

DE ROMEINEN.

'rocopius :oekt liem e ontdirooien,en komt >m.

Oorlog met de Alemannen.

De Romeinen worden

Sluiten