Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ROMEINEN.

wreed en trouwloos.

Valf.ntinianus handelt zeer ftrcng.

Prf.tf.xtatus , een verStandig Overfte van Rome.

L20 ALGEMEENE

volgens den Romeinfchen Naam. Onder de Barbaaren vermengd , hebben zy hunne zeden overgenomen, en 'er hunne eigene gebreken bygevoegd. Verraaderyen , wreedheden en de haatlykfte misdryven baarden geen affchrik. Zy vreesden voor de onderneemingen van vithicabus, een ander Koning der Duitfchers; als zy hem niet in handen konden krygen, kogten zy een zyner Huisbedienden om , en haalden dien over om zyn Vorst van kant te maaken. Indien de oude Romeinen op dien voet gehandeld hadden, Rome zou in de Jaarboeken der Wereld dat vertoon niet maaken.

Men legt valentinianus verfcheide ftukken van eene verregaande geftrcngheid , aan dwingelandy grenzende, ten laste. Zyn grondregel was: „ De ftrengheid is de Ziel ,, der Regtvaardigheid, en de Regtvaardig„ heid de Ziel der Opperheerfchappye". Doch hy wist niet, dat men, om waarlyk regtvaardig te weezen, alleen geftreng moest zyn ten opzigte van het misdryf, en dat men tot om egtvaardigheid vervalt, door te groote geftrengheid. — De beroemde pretext a t u s, Overfte van Rome, fchoon aan 't Veelgodendom gehegt, kende beter de regelen des Oppergezags. — De Goedertierenheid Ieenigde altoos zyne onfchendbaare regtmaatigheid, en men eerbiedde Reeds zyne uitfpraaken, als een bron des algemeenen welvaards. Hy ftilde de onlusten , door de fchcuring van ursicinus veroorzaakt. Deeze fchandclyke gebeurtenis verdient in 't kort verhaald te worden.

Naa

Sluiten