Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 121

Naa den dood van Paus liberius, vermaard door het onderfchryven van de Ariaanfche Geloofsbelydenis , werd da ma sus wettig in zyne plaats verkoozen. De zugt na eerampten en rykdommen verwekte hem eenen Mededinger. Volgens ammianus marcellinus, floegen de heerschzugtigen een greetig oog op die verheeye plaats, welke, in vroeger dagen, vol moeilyken arbeid en met de hachlykfte gevaaren omringd was. „ Zy zagen", fchryft hy, „ dat die Zetel „ hun het middel verfchafte om zich te ver,, ryken, door de gefchenken der aanzienlyke „ Vrouwen, om in gemaklyke wagens te ry„ den, kostlyk gekleed te gaan, en een ta„ fel te houden, ryklyker voorzien dan die „ der Koningen: veel gelukkiger, in de „ daad, zou het geweest zyn, als zy de lee„ venswyze gevolgd hadden van eenige „ Kerkvoogden der Wingewesten, die, door „ hunne maatigheid, eenvoudigheid en ze„ digheid, zich aangenaam maakten by den „ eeuwigleevenden god, en geëerbied by „ zyne waare aanbidders".

Ursicinus, Diaken der Kerke te Rome, zogt damasus het Pausfchap te ontneemen , wist eene party op zyne zyde te trekken, en verkreeg de Ordening. Hy verdroeg een beleg tegen de Aanhangers van den Paus. Eene ruime zaal, waar in hy zich verfterkt hadt, werd een ftrydperk. Honderd zeven-en-dertig Perfoonen kwamen om. De Keizer bande hem uit. De Overfte verdreef de fcheurmaakers gewaper deihand; doch de fcheuring zelve werd eerst verfcheiH 5 te

DE ROMEINEN.

Het Jaar naa

christus

366.

De Pauslyke Zetel van Rome lokt de heerschzugt uit.

Ursicinus betwist dien aan damasus. Schandelyke1'clieurina.

Sluiten