is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMEINEN.

De misdagen in liet Ryksbeftuur vermenigvuldigen,

A spar van kant geholpen.

Het Jaar naa

CHRISTUS

Opftand en moord van

RICIMER,

258 ALGEMEENE houwen. Genserik, zegepraalende, bleef in rust tot het einde zyner regeeringe; niemand durfde hem aanvallen. De Barbaaren hadden hunne magt door de wapenen gevestigd, en wisten,met de wapenen,Staatkunde te paaren, om dezelve ftaande te houden.

Naa deezen tegenflag werd alles by leo verdagt. Hy zogt een fteun by dc Ifanriers, ftroopende bergbewoonders, die menigmaalen, in de Afiatifche Wingewesten, verwoesting hadden aangerigt. Hy lokt z e n o , een Ifaurier van aanzienlyke afkomst, doch van alle verdienften ontbloot, ten Hove, geeft, hem eene zyner Dogteren ten huwelyk, verheft dien gunfteling tot Veldheer , en vervolgens tot de Burgemeesterlyke waardigheid: dit maakte dennayver van den neren aspar tegen hem gaande. Zeno begaf zich fchielyk na Sardicum, om een toeleg op zyn leeven te ontwyken. Aspar drong den Keizer, om, volgens affpraake, by het verkenen van de Keizerlyke Kroon , een zyner Zoonen tot Ryksopvolger te benoemen. Leo bewilligt, zyns ondanks, en fchenkt patricius , den jongften, den tytel van Cefar. Vervolgens liet hy aspar, en met hem zyn oudften Zoon,afmaaken. Patricius ontkomt het lot zyns Vaders en Broeders, met wonden overdekt. Deeze moord kon niet anders dan de veragting en haat des Ryksbeftuurs ten gevolge hebben.

Ricimer , vreezende hetzelfde lot in Italië te zullen moeten ondergaan, 't welk aspar te Conftantinopole bejegend hadt, greep de wapens op tegen den Keizer an-

the-