Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEREIDENDEAANMERKINGEN.

Droeve gevolgen dier omwentelinge.

De Romeinfche Wetten geraaken in onbruik.

24 ALGEMEENE

Barbaaren aan te merken,als der Regeeringe : waardiger; dewyl, van den Taag af tot den Euphraat toe, alle Volken adem fchiepen, toen het drukkend gewigt van der Romeinen overheerfching hun was afgenomen. • Dan, hoe noodig deeze ommcwcnteling ook mogt weezen, men hebbe het als een ongeluk aan te merken, dat ze veroorzaakt werd door Barbaaren. Laaten wy de uitwerkzels daar van nagaan op de Wetten, het Staatsbeftuur, de Zeden, het Verftand, en den Godsdienst. Wy zullen reden te over vinden, om het lot des Menschdoms te beklaagen, als welk zelden uit den eenen jammerpoel opklimt,zonder in eenen anderente ftorten.

De Romeinfche Wetten, fchoon met gebreken behebt, bovenal, zints den tyd van constantinüs, waren over 't algemeen de beste,ooit door'tMenschlyk verftand bedagt en voorgefchreeven. De groote theodorik nam dezelve aan, en zyn vernuft, onderfteund door CAssioDORus,dit middel te baate, om zyne heerfchappy in Italië te zagtcr en te eerwaardiger te maaken. Doch zyn voorbeeld werd zeer weinig gevolgd. Chindasuinthes, eender Vifigothfche Koningen in Spanje, fchafte deeze Wetten af, als te zeer met zwaarigheden bezet, en al te ziftend tot een fpoedig afdoen van zaaken. Andere Volleen ftreeken waarfchyniyk daar over een dergelyk vonnis, als zy dezelve verwierpen; en men moet erkennen, dat de eenvoudigheid van de Wetten der Qermaanen beter ftrookte met den aart dier

een-

Sluiten