is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

TYDPERK.

Ve Monniken in 't Westen.

De Orde der £c;:ci:iciynci:.

ITet ftigten van Kloosters.

ïio ALGEMEENE

dit voor 't eenig middel aanziende, om hun ter gehoorzaamheid te brengen. Maar dcrgelyke Wetten bleevcn onuitgevoerd; en het kwaad nam toe tegen het geneesmiddel aan. De Regel van basilius ftelde eene ftigtelyke geregeldheid vast; doch deeze bleef binnen de muuren van eenige Kloosters beflootcn. Dezelve belette niet dat de Monniken, reeds de Bisfchoppen over 't hoofd gewasfen, de grootfte rolle fpeelden in de Godgeleerde gefchillen.

In 't W^ten kende men de Monniken laater; doch zy waren 'er reeds toen benedictus, in het voorfte der Zesde Eeuwe, de Orde der BenediEtynen in Italië ftigtte; die daar, en door geheel het Westen, eenen zeer fpoedigen opgang maakte, en, binnen korten tyd, tot eenen allerbloeiendften ftaat kwam. De beroemde cassiodorus,zeventig jaaferi oud,-verliet het Hof om deezen nieuwen Kloosterregel aan te neemen. Totila, die groote Vorst, maakte deeze Monnikorde agtbaarder door den Stigter te eeren. De deugden, die in den aanvange de Benedictyhën verfierden, wier yver wakker bleef, door den arbeid der handen, bragten te wegc dat veele duizenden die Orde omhelsden. De Vorften en de Grooten des Ryks zagen de Godsvrugt van het Klooster aan als den besten weg ter gelukzaligheid; en die Godsdienftigheid verfpreidde zich naar alle kanten , met een' geestdryvende aandrift.

Met groote kosten Kloosters te ftigten, zo in de Steden, als ten platten Lande dezelve overvloedig te verryken met gaaven

en