is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 223

hen, toen otho, Hertog van Saxen, de Koninglyke waardigheid, wegens zyne hooge jaaren, weigerde te aanvaarden, op diens voorflag, tot Koning van Duitschland verkooren. Hy ftierf, zonder manlyk Oir naa te laaten, in den jaare DCCCCXIX; Hendrik, den Zoon van Hertog o t h o , aan wien hy zyne Kroon verfchuldigd was, by de Staaten tot zynen Opvolger beftemd hebbende. De Staaten, beftaande uit de Geestelykheid, den voornaamften Adel, en de Legerhoofden , verkoozen met de daad Hendrik, den vogelaar bygenaamd, om dat hy, in 't vogelvangen, een zonderling genoegen fchiep, en daar van veel werks maakte. Deeze dappere en verftandige Vorst onderwierp de oproerige Leenmannen, bragt de Soldaaten onder een geregelde krygstugt, bouwde Sterkten en Steden, weigerde aan de Hungaar en fchatting te betaalen, gaf hun de nederlaage, en ftelde zyn Koningryk in veiligheid.

Hoewel zyne Krygslieden hem den tytel van Keizer gaven, vindt men nergens, dat hy dien aangenomen hebbe. In eene handeling van den Jaare DCCCCXXXII, noemt hy zich alleen, avoué de Rome, eene benaaming, die zo veel zegt als Verdeediger van het tydelyke der Roomfche Kerke: een tytel, doorgaans gevoerd van de Krygsbedienden der Kerke.

Otho I, zyn Zoon, volgde hem op, door de verkiezing der Staaten, in den jaare DCCCCXXXVI. Hy zegenpraalde over veele wederfpannelingen; bragt Denemarken

cn

HL

tydpeüe:.

Hy noemt zich avoué van Rome, fchoon de Soldaaten hem den naam van Keizer geeven.

Otho I,de grootftc vorst zyner Eeuw.