is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

TYDPERK,

De hoop vai overwin niii gen.

De grooti voorregten der Kruis^ draageren.

De volkome Aflaat.

Voornaamfte Hoofden van deezen Kruistocht.

88 ALGEMEENE lokten den dapperen uit. —Indien een klein getal Normannen de Staaten van Italië hadt , vermeesterd, wat zou dan de dapperheid van ■ een bykans onnoemlyk getal oorlogshelden, ftrydende onder den Standaard van het Kruis , niet uitvoeren? Hoe groote overwinningen zou het niet in Afie behaalen! ~ Het was reeds een groot voordeel voor menfchen, met fchulden bezwaard, aan de vervolging hunner fchuldeifcheren en de geweldenaaryen hunner vyanden biootgefteld, hunne goederen en perfoonen in veiligheid te zien, onder de veelvermogende bcfcherming der Kerke.

Eindelyk vonden duizenden van Boosdoenders en Schurken, volgens de Kerklyke Regelen aan eene langduurige en ftrenge boetedoening fchuldig, in eene volkomene Aflaat, de verzoening hunner zonden; dit viel hun zo veel te gemaklyker; dewyl rooven en oorlogen, 't geen zy voorheen uit eigen genegenheid en opvolging van lust gedaan hadden, nu in een' pligt veranderde. Indien zy gelukkig Haagden, was hun geluk op deeze wereld gemaakt, indien zy lheuvelden verwagtten zy de martelkroon in de andere. Godsdienftigheid, drift, vooroordeel, hebbelykheid, alles fpande hier zamen. Zo veele verecnigde oorzaaken hadden een bykans onwederftaanbaar vermogen; en derzelver vermenging is een der zeldzaamfte verfchynzelen in de Gefchiedenis.

Hugo, Broeder van phieips den I, Koning van Frankryk; robert, Hertog van Normandye ; Godfried van Bouillon, Hertog van Neder-Lotharingen,Qï\ Brabant ;

eu-