Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

TYDP£KK.

Weetenfchappen der Arabieren.

Hoogetchoolcn.

De Regtsgeleerdcnvan Bviogne,

i6z ALGEMEENE

Mensch, als een ftraffchuldigen, om dat hy het verdichtzeltje van den Heiligen dionysius den AREOPAGiTER,hun vermeenden Befchermheilig, hadt durven in twyfel trekken.

Alle de denkbeelden, die men toen van de Weetenfchappen bezat, kwamen van de Arabieren; de beroemdfte Schryvers waren avicenna en averrous. Zy bepaalden zich tot de Wiskunde; tot een fchyn van Wysbegeerte uit aristoteles ontleend ; tot de Geneeskunde, vermengd met de Starrewichelaarye. De School van Salerno was daar aan haare vermaardheid verfchuldigd, en, met den aanvang der Twaalfde Eeuwe, hadt die School haar beroemd werk, de voorfchriften ter Gezondheid behelzende, in Leoninifche Verzen begreepen, uitgegeeven. De Klerken en Monniken hadden langen tyd de Geneeskunde, zo weinig aan hun ftaat voegende, in hunne magt; zy alleen konden de Boeken leezen; zy alleen maakten zich bekwaam tot het beoefenen der Kunfte,

Andere Schooien hielden zich met andere onderwerpen bezig. De Hooge Schooien, of Univerfiteiten, namen eenen aanvang. Wy hebben gezien hoe te Bologne het Roomfche Regt, met groote toejuiching, geleeraard werd. Irnerius, of, gelyk anderen hem noemen, wernerus, deedt aldaar de Regtsgeleerdheid bloeien, onder Keizer l otharius den II. Zyn Leerling a s o hadt, zo men wil, tien duizend Toehoorders. Accursius, die hem opvolgde, kreeg den naam van den Afgod der Regtsgeleerden.

De

Sluiten