Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

TTDPERK.

Hendrik VII ver-

fterkt zich met eene I'auslyke Bulle.

Schets zyner Regeelinge.

HetKoninglyk Gezag moest toenecmen.

36 ALGEMEENE

bloeds gefmoord. Dus waren de Vaders, de Broeders, tegen elkander verbitterd, elkanders beulen, en wroetten in de ingewanden van hun eigen Vaderland. Indien de eerzugt zich niet Iaat affchrikken door die vreeslyke gebeurtenisfen; dat de Volken, ten miiiften,fchroomen werktuigen haarer woede te zyn, ten einde zy 'er vroeg of laat geene flachtoffers van worden!

De Graaf van Richmont, Koning geworden, onder den naam van hendrik den VII, werd te raade om zyne Regten, door eene Pauslyke Bulle, te doen bekragtigen; hy oordeelde ze, derhalven, zwak en onzeker, fchoon het Parlement verklaard hadt, dat het Regt van Opvolging in zyn perfoon huisvestte. Hy trouwde elizabeth, Dogter van eduard den VI, naar wensch des Volks, en veréénigde in deezer voege de tytels van Tork en die van Lancaster. — Bykans altoos in rust, ftaande eene Regeering van vier- en twintig jaaren, vernederde hy den hoogen Adel, en breidde de voorregten van de Kroon uit: hy regeerde Engeland omtrent eveneens als lodewyk de XI Frankryk beftuurde, wel met min geftrengheids, doch met dezelfde baat- en ftaatzugtige oogmerken.

Het kon het uitwerkzel der Driften op den Throon zyn, dat de Koningen toen ten oogmerke hadden hun gezag uit te breiden. Ondertusfchen fcheen het Algemeen Belang zulks te eifchen: dewyl 'er geen ander middel voor handen was om de goede orde te herftellen, en de Wetten te doen heerfchen.

Groo-

Sluiten