is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 235

Roomsch Koning doen verkiezen ; onder voorvvendzel dat het Ryk, by zyne afwee- a zcnhcid, een magtig Hoofd behoefde, in ftaat om de Turken af te weeren. Dus dreigde het Huis van Oostenryk de Vryheid van Duitschland te eenemaal te zullen verpletten.

Een zamenloop van omftandigheden, door \ Keizer c ar e l wel in 't oog gehouden, £ toonde hem ovcrduidelyk, dat het thans v de tyd niet was, om de zogenaamde Kettery l met geweld uit te rooijen; hy zag, dat hy, f om den Paus te believen, eenen verhaasten en onvoorzichtigen ftap gedaan hadt, als mede hoe zyn belang het eischtc Duitschland tot een veréénigd en magtig lichaam te maaken, en 't zelve, door geen burgerkryg, te verdeelen en te verzwakken. De Proteftanten, te vooren reeds gedugt, door hunne menigte, en den Godsdienstyver, die hun bezielde, waren, door 't gemelde Bondgenootfchap, nog magtiger en ontzaglyker geworden. Soliman de Kftondt gereed, om, met al zyn krygsmagt, in Hongarye te rukken, ter afwisfchmge van den hoon, die, door 't opbreeken des belegs van Wzenen, zyne wapenen aankleefde. De ganfche magt des Ryks hadt de Keizer noodig om zulk een vyand het hoofd te bieden. Vrees, dat de getergde Proteftanten het algemeen belang der Christenheid zouden vergeeten, bekroop hem. De Staatkunde deedt het masker van Godsdienstyver afvallen. — Door een Verdrag te Neurenberg geflooten, en op den Ryksdag te Regensburg, in den Jaare ■ b MDXXXII,

X.

YDPERK»

ryhefd van eweetcn , 1 oorzaak in de vrees oor deZ'ur•n, tocge:auti.

/erdrag met le Proteflan*«,ce a's». 'cnberg gelooten.