is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 85

hemelhoog verhief, en zelfs, over 's Prinfen dood,in 's Hertegenbosch het Te Deumzong. Schoon eenige Spaanfchen dien moord verfoeiden als een fchelmftuk , in den Aanraader en Uitvoerder beiden, verzekert men dat de Koning van Spanje, op 't ontvangen der doodmaare, zou gezegd hebben: Dit hadt voor 't belang van den Godsdienst, en 't myne, twaalf jaaren vroeger moeten gebeuren! Dit verfterkt zeer het vermoeden, dat hy 'er de Aanlegger van geweest hebbe.

Met 's Prinfen dood fcheen der Nederlanderen moed te bezwyken; althans zy vertoonen zich, ten deezen tyde, in een vernederender licht, dan zy ons, in den ganfchen loop hunner Gefchiedenisfe , voorkomen. Verbeeld u dat Volk, 't welk zo lang reeds om de Vryheid geftreeden, en de dwinglandy van philips den II afgezwoorenhadt, den Koning van Frankryk, hendrik den III, te fmeeken, dat hy de Nederlanden, voor altoos, aan zyne Kroon hegtte! Kon 't zelve, hoe zeer ook voor den overwinnenden parma bedugt, zich vryheid van gewisfe uit Frankryk belooven ! — Dan Koning hendrik wees, hoe zeer zy de voordeelige gefteltenis der Landen ophemelden, om tog niet afgeflaagen te worden, deeze Opdragt van de hand, en liet de Nederlanders aan hun lot over.

F 3 ZE-

XI.

TYDPERK.'

handel met

frankryk werden Opiragt der Nederlanden,