is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 87

zelfchappen, de fchriklykfte en droevigfte fchilderyen van 't dreigend gevaar, de Kerk boven 't hoofd hangende. Zy vertoonden den Koning van Navarre, als een fteunpylaar der Ketterye, en hendrik d e n III als een begunftiger der Ketteren, ondanks alle de vertooningen van Godsdienftigheid, naar de inflelling der Roomfche Kerke. Zy wisten, in 't einde, de gemoederen derwaards heen te voeren, waar de Hertog wenschte.

Een Lotharingsch Jefuit, mattheüs geheeten, een yverig Zendeling des Bondgenootfehaps, vroeg den Paus, „ of men,

tot in ftandhouding des Catholyken Gods„ diensts, zich der gehoorzaamheid des Op„ pervorsts niet kon onttrekken ? " Het antwoord van gregorius den XIII was zeker voorzien: hy gaf het alleen by monde. Gefteund door zulk een Godfpraake, twyfelden de duslang fchroomvalligen niet langer aan de wettigheid des opftands; de anderen hadden geen Paus . of Oplosfer van geweetensgevallen noodig. Men redenkavelde niet genoeg om te doorzien, dat, indien de Godsdienst-yver dergelyk een' flap in de Catholyken regtvaardigde, ook de Hervormden hunne bewcegenisfen konden verfchoonen : dewyl zy hunne Leer als den waaren Godsdienst verdeedigden en voorflonden.

Gregorius, uit den aart zagt en vreesagtig, liet in zynen naam fpreeken, zonder eene Bulle of een Brevet te willen geeven. Hy flierf vóór de Opftand uitborst. Aan deezen Paus zyn wy de zo noodzaaklyke, F 4 en

XI.

TYDP£"K.

Zy raad-

pïeegen, vódr den opftand , PaUS CR.EGi'R^ÜS

XIII.

Einde van liet Pansfchup , van

GHEGO(UI;S

xm.