Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 155

fchen het Gemeenebest van Venetië en het Hof van Rome, hebben de Bullen en Bevelfchriften der Pausfen juist zo veel gezags in dat Gemeenebest gehadt , als de Raad beftaanbaar keurt met de regelen eener verftandige Staatkunde, en de vvaare belangen der Maatfchappye. Geestig fchreef de Cardinaal henricus norisius aan magliabechi: „ Weinig Pauslyke Bullen „ komen over den Po, of naderen de Kus-

ten der Adriatifche Zee; de grondbcgin„ zeis, door fra paolo,den Venetiaanen, „ by Uiterften wille, naagelaaten, maaken „ deezen overtocht zeer bezwaarlyk."

De Nederlanders bleeven den Oorlog voortzetten. Hendrik de IV begunftigde de dappere Gemeenebestgezinden, die, zints zo veel jaaren, de magt van Spanje wederftonden. Zy verwierven den heerlyken tytel van Onafhanglykheid. Dit ftaat ons eenigzins breeder te ontvouwen.

Prins maurits, in de hooge waardigheden zynen Vader opgevolgd, hadt, van dien tyd, dat het opperbeleid des Oorlogs hem was toevertrouwd, zich dermaate op de Krygskunde toegelegd , in alle deelen van dezelve zo groote vorderingen, en in veele zo aanmerklyke verbeteringen gemaakt, dat zyn Leger eerlang ter Krygsfchoole ftrekte , werwaards de uitheemfche Adel toevloeide , bovenal naa dat het Krygsgeluk hem begon mede te loopen. Hy verraste Breda door eene Krygslist, herwon , behalven veele andere plaatzen , Zutphen , Deventer, Hulst, Nieuwmegen, Steenwyk,

Geer-

XII.

TYDPERK.

D e Staat der Zaaken in de Nederlanden.

Maurits een groot Held.

Sluiten