Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 157

voorwaarde, dat die Landfchappen, byontftentenisfe van Erfgenaaraen, of, in gevalle de Naakomelingen het Roomsch - Catholyk Geloof verzaakten, weder aan Spanje zouden vervallen. Van deezen, een Oostenryker, die, in den naam zyner Egtgenoote, de Regeering aanvaardde, beloofde men zich iets beters dan van den Graaf van fuentes, die, alle geduld verlooren hebbende, deeze Landen verlaaten hadt; doch albertus toonde zich geheel ondergefchikt aan de oude maatregels van 't Spaanfche Hof. De Vredes-aanbiedingen, van 's Aardshertogs zyde, den Staaten van Holland gedaan, waren te vergeefsch, daar eenige onderfchepte Brieven des Konings klaar genoeg uitweezen, op hoe valsch een grond deeze onderhandeling fteunde; en een nieuwe, fchoon gemiste, toeleg op het Leeven van Prins maurits, maakte de Staaten hoe langs hoe meer ongeneegen tot eenige handeling ' met de Spaanfchen, die, daar 's Prinfen Leger zwak geworden was, onder den Admirant van Aragon, verfcheide voordeden behaalden.

Dan de Staaten, door Franfche hulp gefteund, bragten, met het Jaar MDC, een fterker magt te Velde. Maurits, die, in den flag by Turnhout, voorheen, een proefftuk van zyne bekwaamheid in 't open Veld gegeeven hadt, behaalde thans, na het bemagtigen van verfcheide fterkten, den zegenen den roemryken flag by Nieuwpoort. De Aardshertog, albertus, met een aanzienlyk Leger, aangerukt om Nieuwpoort te

ont-

XII.

TYDPERK»

Slag by Nieuwpoort door MAURITS gewonnen.

Sluiten