Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

TYDPERK.

Oosttndt door spinola , naa een lang beleg, bemagtigd.

158 ALGEMEENE

ontzetten, en den Staatfchen hunne verrne* telheid te doen beklaagen, maakte den flag onvermydelyk; ten ware men hadt kunnen befluiten, om, met de fchepen op de reede leggende , eene fchandelyke vlugt te kiezen: deeze geboodt de Prins van de wal te fteeken, op dat zyn Volk, by 't weiflèlen van den Krygskans, zich van dezelve niet bedienen mogt, om het gevaar te ontwyken. Deeze grootfche trek van heldenmoed , waar over wy ons verwonderen , zou van opfpraak niet vry gebleeven zyn, indien 't geluk dezelve niet bekroond hadt. De dapperheid was van wederzyden gelyk; doch het beleid van maurits behaalde den prys der overwinninge: op alles bedagt, hadt hy zyn gefchut niet in 't losfe zand, gelyk de Aardshertog, maar op een vloer van planken geplaatst; waar door het even zeker trof als op den vasten grond, terwyl dat des vyands, op eiken fchoot, dieper inzakte. Kort naa den middag begon de ftryd,' die, eenige uuren in twyfel gehangen hebbende , met het vallen van den avond, ten voordeele van den Prins keerde. De Admirant van aragon werd gevangen, de Aardshertog gekwetst , en vondt zich genoodzaakt te vlugten, met agterlaating van al zyn gefchut, van veele Vaandels en Standaarden , en een groot verlies van Manfchap.

Oostende ging, naa een driejaarig beleg, 't welk elk der Partyen meer dan vyftig duizend Man, en den Staaten, maandlyks, honderd duizend guldens van verdeedigen

ge-

Sluiten