Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

TYDPERK.

Der Nider' laadcren Zeemagc neenu groot> lyks toe.

Voordeden ter Zee betaald.

160 ALGEMEENE

De Oceaan, welke de Nederlanders, bovenal de Hollanders en Zeeuwen, voorheen flegts een klein gedeelte met hunne Koopvaardyfehepen bezogt hadden , werd eerlang, in volle uitgeftrektheid, het tooneel hunner roemrugtigfte Krygsverrigtingen. De Koning van Spanje hadt hun daar toe uitgelokt, door zyn Onverwinlyke Floot, die zeer ftrekte om de zwakheid der Spanjaarden ter Zee aan den dag te leggen, en den Nederlanderen moed in te boezemen, ontftaande uit de bewustheid hunner ervaarenisfe in Zeezaaken, een zo aanmerklyk deel der Krygskunde op dat ongeftadig element.

Het zou bykans een wonderwerk moeten gerekend worden, indien alle de Zeetogten der Nederlanderen wel gelukt waren; hunne eerfte na de Kanarifche Eilanden , onder van der does, in den Jaare MDXCIX, liep zelfs ongelukkig af; doch deeze nadeelen werden ryklyk geboet, onder hautain, heemskerk en andere Zeehelden , die de vyandlyke Gallioenen aan boord klampten, overzeilden en rykgelaaden Koopvaardyfehepen wegnamen. Heemskerk, die dwars door ys en yzer durfde ftreeven, en een gevaarlyken tocht na Nova Zembla gedaan, en daar overwinterd hadt, om door het Noorden een nieuwen weg na China te zoeken, tastte, als Admiraal, in de Baai van Gibralter, de Spaanfche Oorlogfchepen, onder den Admiraal d'avila , aan , en fchoon in den flag blyvende, behaalde zyn Volk een volflaagen zegen, naar zyn vermaan

Sluiten