is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

TYDPERK.

1661.

I ODEWYK

XIV fchetn onmagtig om zelve do Regccring te aanvaarden.

Hy , regeert nógthans.

82 ALGEMEENE

ZESDE HOOFDSTUK.

Lodewyk de XIV doet zich buitenslands ontzien, en zyn Koningryk bloeien. — Gebeurtenis/en in Europa, tot het Jaar MDCLXVII.

1%/ren verwagtte niet, dat lodewyk 1VI de XIV, naa den dood eens Staatsdienaars , dien hy volftrekt meester gelaaten hadt, zelve den teugel des Ryksbeftuurs zou opvatten. Slegt opgevoed, onkundig, aan vermaaken overgegeeven, door de eerzugt van mazarin van Staatszaaken te rug gehouden, hadt hy nauwlyks eenig denkbeeld van Staatsbewind; in een ouderdom waar in de driften hcerfchen, en de meeste menfehen verblinden; zo veel te meer aan zwakheden blootgefteld, dewyl hy, op zyn twee en twintigfte jaar, te ftryden hadt met alle de verleidingen der grootheid, fcheen hy gefchikt om zo veele Vorften te volgen, die, op hun naam, anderen laaten regeeren; en, voor zich alleen behoudende, 't geen de Throon fchitterends en bchoorlyks heeft, op de fchouderen van anderen dc moeilyke vcrpligtingen leggen, waar van zy ongelukkig zich zelden naar behooren kwyten.

Doch deeze jonge Vorst was vuurig van aart, hoogmoedig, eergierig en heerschzugtig. Schoon, door gewoonte, aan mazarin