is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV.

TYDFEKK.

Dé Koningin van Hungaryen zegepraalt iu üvitsdiland.

1744.

Eerfte Veld»ocbt van

LODEWYK

xv.

56 ALGEMEENE

V Y F D E HOOFDSTUK.

Veldtochten van lodewyk den XV. —. Slag van Fontenoi, en bemagtiging van Vlaanderen. ■— Don philip is Meester van Milaan en verfcheide Landfchappen.

TY/y hebben de Koningin van Hunga\\ ryen, zegepraalcnd, in Duitschland gelaaten. De Koning van Pruisfen hadt reeds met haar den Vrede getroffen; door het Verdrag te Breslaw , zich van Silefie verzekerende. Verlost van een' zo gedugten vyand, zette zy haare behaalde voordeden, met alle drift, door. Carel de VII, na Frankfort gebragt, bezat niets meer dan den blooten tytel van Keizer, dien men hem betwistte: want zyne verkiezing was vöor van geener waarde verklaard, in een Gefchrift der Koninginne; en deeze Vorftin wilde de Keizerlyke Kroon haaren Egtgenoot op 't hoofd zetten. De Grenzen van Frankryk aan den Rhyn werden gedreigd. • Men noodigde zelfs de Landfchappen, door lodewyk den XIV vermeesterd, onder de Oostenrykfche heerfchappy weder te kceren.

In deezen hachlyken toeftand, ondernam lodewyk de XV zyn' cerften Veldtocht , en viel in Vlaanderen. Te vergeefsch tot den Vrede aangezogt zynde, van wego

de