is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en hedendaagsche algemeene wereldlyke geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 57

de Staaten der Vereenigde Gewesten, die zich als middelaars aanboden. De Graaf dargenson was met de zaaken van Oorlog belast, en waardig zyn' Koning te dienen. De toebereidzelen en de uitflag beantwoordden elkander. Kortryk, Warnzton, Meenen, Yperen, Veurne en 't Fort de Knokke werden , in korten tyd, vermeesterd. De Marfchalk van saxen, natuurlyke Broeder des Konings van Poolen, dekte de belegeringen met een Leger , en niets ontmapte zyn fcherp vooruit- en doorzigt.

Doch men verftondt, op 't onverwagtst, dat Prins carel van Lotharingen over den Rhyn was getoogen, dat hy zich in den Elfas bevondt, daar dieper cn dieper doordrong , dat, Lotharingen veeg ftaande , de Koning van Poolen (stanislaus) Lunsville geruimd hadt; zich daar niet meer veilig oordeelende. — Hier op verliet lodewyk de XV het tooneel zyner' vermeesteringen , om zyn Landen te helpen. — Te Metz gekomen, ontving hy de tyding dat dc Koning van Pruisfen op marsch was, om in Bohème te rukken. Frederik de III fchikte zich, ftaatkundig, naar deomftandigheden: hy hadt zich, op nieuw, tegen de Koningin van Hungaryen verbonden; dewyl hy vreesde, dat zy, t'emagtig geworden zynde, hem, ten eenigen dage, de vrugtzyner overwinningen mogt ontweldigen. Hy valt in Bohème, dwingt Praag, in tien dagen, tot overgave; en de Bezetting van vyftien duizend Man werd Krygsgevangen. Deeze Held fcheen' onverwinnelyk.

D 5 Prins

XV.

rYDPERK.

Prins CAREL/ van Lotliarinsen trekt over den Rhyn.

De Koning insiPrukfet*, op de zyde van Frr.r.krvk, rukx ia.