Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 125

het Ryk hadt toen reeds eene grootheid , welker wedergade in de Wereld niet gevonden werd. . . TT ri

Men telt twee-en-twintig Heerfchappyen d of Keizerlyke Geflacht-regeeringen, die, in J eene onafgebrooke reeks van opvolginge , ft tot heden toe Qma beheerscht hebben. Moet M men hier uit, met monteso^uieu, niet g befluiten, dat dit Staatsbeftuur eigendunke- e. lyk is ? Vindt zich de gemaatigde Opper- g heerfchappy aan zo veele geweldige omwen- v telingen onderworpen ? In 't algemeen, zyn die Heerfchappyen goed begonnen, en flegt geëindigd. „ Het was natuurlyk dat Keizers, opgekweekt onder de moeilykheden des Oorlogs, die een Gedacht, in weelde en „ dartelheid verzoopen , van den Throon „ bonsden, de ftrenge Deugd, welker nut „ zy ondervonden hadden, aankleefden, cn „ vreesden voor de wellusten, waar van zy , de deerlyke gevolgen aanfehouwden; doch, naa den uitgang van drie of vier der eerfte Vorften , overweldigde het zedebe" derf, de weelde, de ledigheid, en het „ vermaak de Opvolgers: zy flooten zich op in het Paleis, hun geest verzwakte, " hun leeven verkortte, het gezin nam af; !, de Grooten kwamen op, de Gefneedenen " kreegen het bewind; geene dan Kinderen " werden op den Throon geplaatst; het Pa, leis werd een vyand van .het Ryk; de ledigganpers in 't zelve aten het arbeid, zaam deel des Volks op; de Keizer werd '„ gedood, of van de Regeering ontzet door „ eenen Overweldiger, wiens derde ofvier-

„ de

e veelvul» 22 Ojnsntelhigenekken , ilgcus

dntes-

jieu , ten yke, van :n willeiurigenRe;eringsorm.

Sluiten