Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CWN1

DtTanaare vestigen zich in CA na.

Onder kamhi , maakten dejefuitfehe Zendelingen srooten opgang.

130 ALGEMEENE

de Hoofdftad des Ryks, wier Inwoonderen men op twee millioen begroot. Zodanig was de zwakheid en lafhartigheid des Keizers, dat hy het niet eens beftondt zich te verdeedigen. De Keizerin hadt zich verhangen; veertig Vrouwen, die hy buiten haar onderhieldt, verhingen zich mede op zyn bevel, ten minften op zyn verzoek: zyne Dogter, weigerende dit voorbeeld te volgen, velde hy met den fabel te neder. Dan hy wurgde zich zeiven niet, voor dat hy buiten de Stad tyding ontvangen hadt van een onherftelbaar verlies. 1 Taitsong, Opperhoofd der Tartaaren, . een Man, gefchikt om over hun te regeeren, zette fteeds zyne vermeesteringen voort. Ten tyde der minderjaarigheid van changti, zyn Neef, die hem opvolgde, werd do Overweldigende Mandaryn gedood, en de Vermeesteraars bragten bykans het geheele Ryk te onder. Eindelyk werd hunne heerfchappy ten vollen bevestigd onder kamhi, toen nog zeer jong, den Opvolger van zyn Vader chang-ti. Naa eenen omtrent dertigjaarigen Oorlog, was geheel China onderworpen aan de Barbaaren; doch deezen betoonden zich zo voorzigtig als verfchriklyk: dewyl zy de Wetten en de Zeden van t overwonnen Land aannamen.

K a m-hi, wiens Regeering met den Jaare MDCLXI begint, kweekte de Weetenfchappen, en begunftigde de Jefmtfche Zendelingen, die, door middel hunner kundigheden , toegang in 't Keizerlvk Paleis hadden weeten te krygen. Ten dien tyde maakte

de

Sluiten