Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 13*

de Christlyke Leer in China grooten opgang. Maar de nydigheden en de gefchillen, tusfchen de Jefuiten en de Zendelingen van andere Ordes; de befchuldigingen van Afgodery, wegens het inwilligen der Chineefche gebruiken, na Rome overgebragt; de twistzieke geest der Europeaanen, die het vuur van tweedragt aanblies, onder een zo vredelievend Volk, en bovenal de vrees voor hunne heerschzugtige oogmerken , dikwyfe met het masker van Godsdienst bedekt; deeze oorzaaken bragten te wege, dat het werk hunner predikinge, met al de vrugt van hunnen yver, verlooren ging.

Yönt-ching, Opvolger van kam-h 1, in 't Jaar MDCCXXII, vernietigde de Wetten zyns Vaders , ten voordeele van de Christenen gemaakt. Hy deedt de Kerken omver werpen, zondt alle Geestlyken, die enkel Zendelingen waren , buiten 't Ryk; alleen de Wiskundigen, de Geleerden, en Kunftenaars , wier nutheid hy kende , by zich houdende. „ Indien ik," luidde zyne taal eens tegen de Jefuiten, ,, in uwe Lan„ den eene menigte 'Bonzes en Lamas (Mon„ niken en Priesters in China,) zondt, hoe „ zoudt gy die ontvangen? Gy wilt dat al„ le Chineezen den Christlyken Godsdienst „ aanneemen: uwe Wet eischt het, dat 's „ my bekend; maar wat zullen wy, in dat „ geval, worden? Onderdaanen van uwe „ Koningen. Uwe Leerlingen zouden nie„ mand dan u erkennen , in een tyd van „ oproer, geene ftem dan de uwe hooren? „ Ik weet thans is 'er niets te vreezen ;

I 2. „ maar,

CHlSA»

De Christenen in den Jaare 1722, 'verbannen.

Sluiten