Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARAKTER van ABRAHAM. 125

dit het geflacht van Sem, waarvan nog het meeste te hoopen was dat het den Schepper zoude kennen en hem alleen dienen, en nogthans was het zo verre afgeweeken van de waarheid. Abraham trad nog ten rechten tyde te voorfchyn , en verhinderde een algemeen verderf van het menfchelyk geflacht. Van hoe veel belang moet hy, ook uit dit oogpunt befchouwd, voor ons worden !

Doch deeze gedachte, dat de afgodery ten tyde van Abraham reeds bekend was, geeft ons aanleiding, terwyl hier voor de eerfte maal van dezelve gewag gemaakt wordt, tot eenige voorloopende befchouwingen over een zo merkwaardig, maar tevens treurig verfchynfel. Wy zullen Abraham thans nog voor eenen korten tyd vergeeten , en eenige aanmerkingen over de Afgodery vooraf laaten gaan, welke daarna aan den eenen kant de waardy van het betere doorzicht van dien man vermeerderen, en ons aan den anderen kant

het

„ naar den kant van 't Westen getoogen, en de Stieh„ ter van den Joodfchen Godsdienst zoude geworden „ zyn". Ik ben zeer begeerig om de bron van dit be» richt te kennen.

De Perfers noemen denzelfden Tbara, Tbaruch, en in de aêlöude gelchiedenisfen komt hy ook voor onder

de benaaming van Azer, den Afgodenmaaker. Dat

hy den eerften naam eerst na de overtuiging aangaande den waaren God (die niet eens kan beweezen worden) zoude aangenomen hebben, zulks verraadt al te fterk eene chnstelyke gewoonte. Men zie de geleerde verhandeling over dit en andere oude berichten van Abraham en Tbara, m Th om. Hyde bistoria reltgionis veterum Perfarum — vbi etiam noua Abrahami bistorta es veterum Psrfarum fenUntia txplicaturOxonii 1700.

Sluiten